Займенник

Займенник — самостійна частина мови, яка вказує на предмети, озна­ки або кількість, не називаючи їх. Займенники співвідносяться з певними іменниками, прикметниками, числівниками, тому, подібно до цих частин мови, відповідають на питання: хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Займенники поділяють на такі розряди за значенням:

Розряд Приклад
Особові  я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони
Зворотний себе (відсутня форма Н.в.)
Присвійні мій, твій, свій, наш, ваш, його, її, їх, їхній
Вказівні той, цей, такий, стільки
Питальні  хто? що? який? чий? котрий? скільки?
Відносні  хто, що, який, чий, котрий, скільки
Означальні весь (увесь), всякий (всяк), кожний (кожен), жодний (жо­ден ), інший, сам, самий
Неозначені дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь, абиякий, абихто, абищо, казна-хто, казна-що, казна-який, казна-чий, котрийсь, скільки-небудь, хто-небудь, що-небудь, будь-хто, будь-що, невідь-хто, невідь-що
Заперечні  ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

Морфологічні ознаки. Усі займенники змінюються за відмінками, а співвідносні з прикметниками можуть мати ознаки роду й числа.

Рід (якщо є):

чоловічий жіночий

середній

він, котрий, мій, анічий, наш

вона, котра, моя, анічия, наша

воно, котре, моє, анічиє, наше

Число (якщо є):

однина

множина

весь, вся, все

всі

цей

ці

Відмінок:

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

хто

кого

кому

кого

ким

(на)кому, на кім

твій

твого

твоєму

твій (твого)

твоїм

(на)твоєму, твоїм

Синтаксичні ознаки. У реченні займенники виступають тими самими членами речення, що й іменник, прикметник, числівник, з яким во­ни співвідносяться: Так ніхто не кохав. Незнаний нам початок і кінець. Моя любов чолом сягала неба.

Зверніть увагу! Слово що може виступати в складнопідрядному реченні в ролі займенника (як сполучне слово) і в ролі сполучника. Займенник що в реченні відповідає на питання, виконує синтаксичну роль і може бу­ти замінений на займенник який або інше повнозначне слово. Сполучник що не відповідає на питання, не є членом речення і не може бути заміне­ний на повнозначне слово.

спеціальності

Особові займенники

Особові займенники вказують на осіб, інших істот, предмети, явища і поняття (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони). Особові займенники змінюються за числами і відмінками; займенник вінзмінюється також за родами.

Я це повинен розповісти. Ти не можеш спитати? Ми вчора були у лісі.

Ви не забули про зустріч? Він підійшов. Вона добре грала на фотрепіано. Воно було дуже холодне.

Вони ще часто будуть згадувати подорож.

Відмінювання особових займенників відбувається за такою схемою:

Однина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

я

мене

мені

мене

мною

(на) мені

ти

тебе

тобі

тебе

тобою

(на) тобі

 

 

чоловічий рід

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

він

його (до нього)

йому

його (на нього)

ним

(на) ньому (на нім)

вона

Її (до неї)

їй

її (на неї)

нею

(на) ній

 

 

середній рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

воно

його (до нього)

йому

його (на нього)

ним

(на) ньому (на нім)

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

ми

нас

нам

нас

нами

(на) нас

ви

вас

вам

вас

вами

(на) вас

вони

їх (до них)

Їм

Їх (на них)

ними

на них

спеціальності

Зворотній займенник

Зворотній займенник себе вказує на того, хто виконує дію. Він не має ані роду, ані числа і називного відмінка; змінюється за відмінками.

Зворотній займенник може бути віднесений до будь-якої особи, однієї чи багатьох 

Актор сам себе не впізнав. Я себе не дуже добре почуваю. Діти побачили себе у списках нагороджених.

У реченні зворотний займенник виступає додатком, інколи - обставиною

Я сам на себе не схожий. Навіть не уявляю собі, як би я жив далі. Нічого під собою не бачу.

Відмінювання зворотнього займенника себе відбувається за такою схемою:

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

-

себе (до себе)

собі

себе (на себе)

собою

(на) собі

спеціальності

Питальні займенники

Питальні займенники містять у собі запитання про особу (хто?), предмет (що?), ознаку (чий? який? котрий?), кількість (скільки?).

Займенники хто, що, скільки змінюються за відмінками; чий, який, котрий - за родами, числами і відмінками, як прикметники.

Займенники котрий, який (яка, яке, які) відмінюються, як прикметники твердої групи:

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

котрий

котрого

котрому

котрий, котрого

котрим

(на) котрому

яка

якої

якій

яку

якою

(на) якій

Відмінювання інших питальних займенників:

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

хто

кого (до кого)

кому

кого (на кого)

ким

на кому (на кім)

що

чого (до чого)

чому

що

чим

на чому (на чим)

Однина

 

чоловічий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

чий

чийoго

чийoму (чиєму)

чий (чийoго)

чиїм

на чийoму (на чиєму, на чиїм)

 

 

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

чия

чиєї

чиїй

чию

чиєю

на чиїй

 

 

середній рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

чиє

чийoго

чийoму (чиїм)

чиє

чиїм

на чийoму (на чиєму, на чиїм)

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

чиї

чиїх

чиїм

чиї (чиїх)

чиїми

(на) чиїх

спеціальності

Відносні займенники

Відносні займенники виконують роль сполучених слів для приєднання підрядних речень до головних. Це ті ж питальні займенники, але без запитання: хто, що, скільки, чий, який, котрий.

Відмінювання відносних займенників відбувається так само, як і питальних.

спеціальності

Присвійні займенники

Присвійні займенники вказують на принадлежність предмета першій (мій, наш), другій (твій, ваш), третій (його, її, іхній) чи будь-якій (свій) особі.

Присвійні займенники (крім його, її) змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники. Займенники його, її - незмінні.

Відмінювання присвійних займенників мій, свій, твій відбувається так:

 

чоловічий рід

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

мій

мого

моєму

мій (мого)

моїм

(на) моєму (на моїм)

моя

моєї

моїй

мою

моєю

(на) моїй

 

 

середній рід

множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

моє

мого

моєму

моє

моїм

(на) моєму (на моїм)

мої

моїх

моїм

мої (моїх)

моїми

(на) моїх

Присвійні займенники наш, ваш відмінюються, як прикметники твердої групи:

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

наш

нашого

нашому

наш (нашого)

нашим

(на) нашому

ваша

вашої

вашій

вашу

вашим

(на) вашій

Займенник їхній відмінюється, як прикметник м'якої групи:

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

Їхній

Їхнього

Їхньому

Їхній (їхнього)

Їхнім

(на) їхньому

спеціальності

Вказівні займенники

Вказівні займенники вказують на предмет (сей, цей, той), ознаку (такий), кількість (стільки).

Займенники той (отой) змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники.

Займенник стільки змінюється лише за відмінками.

Вказівні займенники той (отой) відмінюються:

 

чоловічий рід

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

той

того

тому

той (того)

тим

(на) тoму (на тім)

та

тієї (тої)

тій

ту

тією (тою)

(на) тій

 

 

середній рід

множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

те

тогo

тому

те

тим

(на) тому (на тім)

ті

тих

тим

ті (тих)

тими

(на) тих

Вказівні займенники цей (оцей) та рідковживаний сей відмінюються:

 

чоловічий рід

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

цей

цього

цьому

цей (цього)

цим

(на) цьому (на цім)

ця

цієї

цій

цю

цією

(на) цій

 

 

середній рід

множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

це

цього

цьому

це

цим

(на) цьому (на цім)

ці

цих

цим

ці (цих)

цими

(на) цих

Займенник стільки відмінюється, як числівник два:

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

стільки

стількох

стільком

стільки (стількох)

стількома

(на) стількох

спеціальності

Означальні займенники

Означальні займенники вказують на узагальнену ознаку (кожний, всякий (усякий), весь (увесь, ввесь), інший, сам, сaмий, самuй).

Означальні займенники весь (увесь, ввесь) відмінюються за такою схемою:

 

чоловічий рід

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

весь (увесь, ввесь)

всього

всьому

весь (всього)

всім

(на) всьому (на всім)

вся (уся)

всієї

всій

всю

всією

(на) всій

 

 

середній рід

МНОЖИНА

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

все (усе)

всього

всьому

все

всім

(на) всьому (на всім)

всі (усі)

всіх

всім

всі (всіх)

всіма

(на) всіх

Означальні займенники кожний, всякий (усякий), інший, сам, сaмий, самuй відмінюються, як прикметники твердої групи:

 

чоловічий рід

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

кожний

кожного

кожному

кожний, кожного

кожним

(на) кожному, кожнім

кожна

кожної

кожній

кожну

кожною

(на) кожній

 

 

середній рід

МНОЖИНА

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

кожне

кожного

кожному

кожне

кожним

(на) кожному, кожнім

кожні

кожних

кожним

кожні, кожних

кожними

(на) кожних

спеціальності

Неозначені займенники

Неозначені займенники вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку чи кількість (абихто, абищо, абиякий, дехто, дещо, деякий, дечий, декотрий, будь-хто, будь-що, будь-який, будь-чий, хто-небудь, що-небудь, який-небудь, чий-небудь, скільки-небудь, казна-хто, казна-що, казна-який, казна-скільки, хтось, щось, якийсь, чийсь, котрийсь, скількись).

Неозначені займенники мають ті ж морфологічні ознаки, що й питальні займенники, від яких вони утворюються.

З частками казна-, хтозна-, будь-, небудь- займенники пишуться через дефіс (казна-хто, хтозна-чий, будь-який, скільки-небудь), а з частками аби-, де-, -сь- разом (абиякий, дещо, хтось).

Якщо між часткою і займенником є прийменник, то всі три слова пишуться окремо (будь для кого, аби з ким, хтозна в чому).

Неозначені займенники відмінюються так, як питальні займенники, від яких вони утворилися.

спеціальності

Заперечні займенники

Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмета, ознаки чи кількості (ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки).

З часткою ні заперечні займенники пишуться разом. Проте якщо між часткою і займенником є прийменник, то всі три слова пишуться окремо (ні в якому, ні для чого, ні для кого).

Заперечні займенники відмінюються так, як і питальні займенники.

спеціальності

Правопис займенників

Разом Пишемо неозначені займенники, утво­рені за допомогою часток аби-, де-, -сь, та заперечні займенники з часткою ні абичий, дехто, когось, ніхто
Окремо Якщо між займенником і часткою сто­їть прийменник ні в чому, де з ким, будь у що
Через дефіс Пишемо неозначені займенники, утво­рені за допомогою часток казна-, бозна-, хтозна-, будь-, -небудь казна-хто, хтозна-який, будь-що, чий-небудь

КОНСПЕКТИ